top of page
Verhuisfirma Geel

VERHUISVOORWAARDEN

 • De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor lift en vrachtwagen (20m), tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door AtotZverhuizingen moet aangevraagd worden.

 • De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuis kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen,...) AtotZverhuizingen snoeit geen bomen noch hagen

 • Indien er een grote voortuin aanwezig is dient u hiervan AtotZverhuizingen op de hoogte te brengen.

 • Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. AtotZverhuizingen zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

 • Enige vertraging kan steeds optreden door het uitlopen van een job, fileprobleem, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding

 • Bij windsnelheden van meer dan 60 km/uur behouden wij het recht verhuizingen met lift te verplaatsen naar een andere datum.

 • Alle dozen moeten goed dichtgekleefd zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken.

 • Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld moeten onder toezicht van de klant blijven.

 • Demontage en montage van meubelen dient u op voorhand te melden.

 • De verhuizers werken steeds met een lift vanaf de 2de verdieping tenzij geen andere mogelijk aanwezig is (te kleine ramen, et...)

 • Bij bestelling van verhuis was de klant op de hoogte van deze algemene voorwaarden.

 • Betalingsvoorwaarden:

 • De betaling van uw verhuizing dient steeds contant te gebeuren tenzij uitzonderlijk schriftelijk afgesproken voor aanvang van de verhuizing met het hoofdbureau.

 • Wij behouden ons het recht 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuis niet contant betaalt.

 • Nalatigheidsintrest en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.

 • Problemen tijdens de verhuizing dienen steeds doorgegeven te worden aan het bureau

 • Schade veroorzaakt tijdens de verhuizing dienen steeds op het document vermeld te worden voor ondertekening van het document. Nadien vervalt alle aansprakelijkheid.

 • Krassen, schrammen, roest, oxidatie is uitgesloten en vallen niet onder aansprakelijkheid.

 • Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slechts 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing vervalt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van AtotZverhuizingen.

 • Vrijstelling van schade bedraagt 250 € en is steeds voor rekening van de klant.

 • Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient geregeld te worden met de verzekeringsmaatschappijen onderling.

Bij bestelling en aanvang van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.

bottom of page